Direct naar de inhoud.

Arbeidsomstandighedenwet

wetgeving arbo arbowet arbobesluit arboregeling arbocatalogus

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. In de Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet genoemd) zijn verplichtingen opgenomen waar de werkgever maar ook de werknemer zich aan moet houden.

De verplichtingen van de werkgever zijn:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in het bedrijf verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
 • Een preventiemedewerker aanstellen (< 25 medewerker kan de eigenaar zelf preventiemedewerker zijn).
 • De werkgever moet deskundige ondersteuning inschakelen m.b.t. verbetering arbeidsomstandigheden (Arbodienst of via gecertificeerde kerndeskundigen). Artikel 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Gevaren voor de gezondheid van werknemers moet men zoveel mogelijk bij de bron aanpakken. Een voorbeeld van bronaanpak is: lawaai producerende machines vervangen door stillere machine.
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
 • Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’) voorkomen en beperken van monotone en tempo gebonden arbeid.
 • Het opstellen en uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.
 • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie. Deze voorlichting wordt ook wel Toolbox genoemd
 • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijk afloop moeten z.s.m. worden gemeld aan de Inspectie SZW.
 • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
 • Werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO) te ondergaan.

Al deze zaken kan je ook lezen op de site http://www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

arboportaal SZW wetgeving arbowet arbeidsomstandighedenwet

De laatste versie van de Arbeidsomstandighedenwet kan men vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346

Verantwoordelijkheden werknemers

 • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken.
 • Op Arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen of  weghalen en deze beveiligingen op de juiste wijze gebruiken.
 • Door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op een juiste manier gebruiken.
 • Meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie
 • Melden van gevaarlijke situaties.
 • De werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv’er, arbodienstverlener) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen