Direct naar de inhoud.

Arbeidsomstandighedenwet

wetgeving arbo arbowet arbobesluit arboregeling arbocatalogus

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. In de Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet genoemd) zijn verplichtingen opgenomen waar de werkgever maar ook de werknemer zich aan moet houden.

De verplichtingen van de werkgever zijn:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in het bedrijf verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is dat een machine die veel lawaai maakt, wordt vervangen door een stillere machine.
  • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
  • Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’) voorkomen en beperken van monotone en tempogebonden arbeid.
  • Het opstellen en uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.
  • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
  • Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie. Deze voorlichting wordt ook wel Toolbox genoemd
  • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten. (ongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijk afloop moeten worden gemeld aan de Inspectie SZW)
  • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
  • Werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO) te ondergaan.

Al deze zaken kan je ook lezen op de site http://www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

arboportaal SZW wetgeving arbowet arbeidsomstandighedenwet

De laatste versie van de Arbeidsomstandighedenwet kan men vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346