Direct naar de inhoud.

Toolbox

toolbox voorlichting VCA powerpoint pdf word handout posterWerkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. (voorlichting wordt ook vaak “toolbox” genoemd). Medewerkers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting.

Eisen voorlichting

Behalve voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken.

Eisen aan goede voorlichting zijn:

 • de voorlichting en instructie moet worden afgestemd op de uitkomsten van de RI&E
 • de voorlichting en instructie moet worden aangepast als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven
 • aan werknemers jonger dan 18 jaar moeten extra aandacht worden geschonken
 • werknemers moeten worden gewezen op de gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke beschermingsmiddelen en leidinggevenden moeten toezien op het juiste gebruik ervan
 • werknemers moeten worden gewezen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.

Per branche verschillend

Per branche en functie verschilt het waar de werkgever voorlichting over moet geven. Worden  werknemers bijvoorbeeld blootgesteld aan veel schadelijk geluid, dan moet de voorlichting gaan over:

 • de gevaren voor het gehoor als gevolg van blootstelling aan geluid
 • de bestaande regelgeving en de te nemen maatregelen
 • de gevallen waarin persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt
 • het periodiek herhalen van audiometrisch onderzoek

Overige aandachtspunten voorlichting

Naast de branche en/of functiegerichte risico’s zijn er ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit onderwerpen vermeld waarover voorlichting gegeven dient te worden. Dit zijn o.a. de volgende onderwerpen (artikelnummer van het Arbobesluit staat tussen haakjes):

 • psychosociale arbeidsbelasting (2.15)
 • werken met gevaarlijke stoffen (4.10d)
 • biologische agentia (4.102)
 • fysieke belasting (5.5)
 • lawaai (6.11)
 • trillingen (6.11d)

De werkgever moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie heeft plaats gevonden en dat de werknemers het begrepen hebben. Daartoe dient de werkgever bij te houden en te kunnen overleggen wat er behandeld is, wie de instructie heeft gegeven en wie erbij aanwezig was. Bedrijven die een VCA-certificaat hebben dienen minimaal 11x per jaar een toolbox te houden.

Eenmalige voorlichting en instructie beklijft niet. Regelmatig opfrissen van de informatie bij de werknemers is daarom van groot belang.

Wij hebben een database met daarin ca. 100 toolboxen en tevens tientallen PowerPoint-presentaties die wij kunnen voorzien van uw eigen logo. Vaak zijn in deze presentaties video’s verwerkt die de voorlichting ondersteunen. Van veel Toolboxen hebben wij bijpassend poster ontwikkeld. Dit is de ultieme mogelijkheid om gericht voorlichting te geven. Kijk eens op de download pagina om enkele voorbeelden te zien

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

database logo toolbox