Direct naar de inhoud.

Taak Risico Analyse

InleidingTRA LMRA RI&E taak risico analyse pictogram

Werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Onder het begrip Risico wordt verstaan: de mate van waarschijnlijkheid dat een ongewenst effect zal plaats vinden. Bij hoog risico werkzaamheden wordt voor het beheersen van deze risico’s vaak een Taak Risico Analyse opgesteld. Op deze pagina wordt omschreven wat men hiermee bedoeld.

Risico’s kunnen onder meer beïnvloed worden door:

 • De aard van het werk
 • De werkplek en/of de omgeving van de werkplek die zorgen voor een verhoogd risico
 • De condities waaronder het werk uitgevoerd dient te gaan worden
 • De mate van complexiteit van het uit te voeren werk
 • De aanwezigheid van derden op of rond de werkplek (coördinatie noodzakelijk)Door voorafgaand aan de werkzaamheden de risico’s goed in te schatten en te analyseren, kunnen deze weggenomen of beheerst worden.
 • Deze procedure geeft richtlijnen voor de inschatting van risico’s en de wijze waarop de werkzaamheden met een hoog risico een Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd kan worden.

Uitvoering

Voorafgaand aan alle werkzaamheden (eigen werkzaamheden en uitvoering door derden) die niet behoren tot de standaard operationele bedrijfsvoering moet een risico inschatting gemaakt worden. Afhankelijk van deze inschatting geldt het volgende:

 1. Routine taken: hier volstaat de normale procedure van werkvergunningen
 2. Hoog Risico Taken: hier dient aanvullend op de werkvergunning in de voorbereidingsfase expliciet aandacht besteed worden waarop het geïdentificeerde risico weggenomen of beheersbaar is. Dit gebeurt door het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA).

De uitvoering van de Taak Risico Analyse bestaat uit de volgende stappen:

 • Splits de taak op in een aantal logische opeenvolgende basisstappen
 • Identificeer per stap de mogelijke gevaren. Doe dit aan de hand van de gidswoorden (in de bijlage van het TRA formulier)
 • Bepaal bij alle geïdentificeerde gevaren hoe groot het risico is
 • Stel vast welke maatregelen genomen kunnen worden
 • Bepaal het restrisico wanneer de maatregelen in acht genomen worden
 • Documenteer alle gegevens en draag zorg dat de informatie onderdeel wordt van het werkvergunningsproces. (vul TRA formulier in)

Bij beheersmaatregelen dient uitgegaan te worden van de arbeid hygiënische strategie, dat houdt in dat de volgende voorkeurvolgorden opgevolgd dienen te worden:

 • Elimineer het risico: Voer taakstap niet uit, voer taakstap op een andere manier uit
 • Vervang het risico door een lager risico, (steiger toepassen i.p.v. werkzaamheden op een ladder uit te voeren)
 • Tref hardware matige maatregelen om risico te beperken, Aanbrengen van ventilatie, plaatsen van afschermingen.
 • Tref administratieve of procedurele maatregelen, inspectie, training en of werkroulatie
 • Stel PBM ter beschikking

In het volgende schema is te bepalen in welke situaties een Taak Risico Analyse (TRA) gewenst is. schema TRA

Een voorbeeld van een TRA is hier te downloaden: TRA voorbeeld

De Jonge Safety kan u adviseren bij het opstellen van een TRA maar kan u bedrijf ook ondersteunen bij het invoeren van een TRA of Last Minuut Risico Analyse (LMRA).