Direct naar de inhoud.

Arbeidsomstandighedenwet

wetgeving arbo arbowet arbobesluit arboregeling arbocatalogus

Werkgevers en werknemers hebben een gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. In de Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet genoemd) zijn verplichtingen opgenomen waar de werkgevers maar ook werknemers zich aan moet houden.

Verplichtingen van de werkgever:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De werkzaamheden die de werknemer verricht mogen geen nadelige gevolgen hebben op de veiligheid en gezondheid van deze werknemers;
 • Het aanstellen van een medewerker die belast is met preventieve taken (preventiemedewerker), bij < 25 medewerker kan de eigenaar deze taken uitvoeren;
 • Het inschakelen van deskundige ondersteuning m.b.t. arbeidsomstandigheden. Via een gecertificeerde Arbodienst of via gecertificeerde kerndeskundigen. Dit staat vermeld in artikel 14 en artikel 14a van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • Gevaren voor de gezondheid van werknemers moet men zoveel mogelijk (bij de bron) voorkomen. Voorbeeld van bronaanpak is: een lawaai producerende machine vervangen door een stillere machine;
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte Arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud moet men zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking;
 • Monotone en tempo gebonden arbeid moet zo veel mogelijk (‘als redelijkerwijs kan worden gevergd’) worden voorkomen of beperkt;
 • Het opstellen en uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak;
 • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn;
 • Werknemers dienen gerichte voorlichting en onderricht te krijgen. Deze voorlichting kan betrekking hebben op het gebruik van Arbeidsmiddelen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen maar ook over hoe er voorkomen wordt dat medewerkers het slachtoffer worden van agressie en geweld en of  seksuele intimidatie. Deze voorlichtingen worden ook wel Toolboxen genoemd;
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten moet men registreren.  Ongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijk afloop moeten z.s.m. worden gemeld aan de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht;
 • Werknemers moeten in de gelegenheid worden gesteld om een Periodiek  Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan;

Verantwoordelijkheden werknemers:

 • De Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken;
 • De aangebrachte beveiligingen op Arbeidsmiddelen mogen zij niet veranderen of weghalen. Zij dienen deze beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken;
 • De door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) juist gebruiken;
 • De door de werkgever georganiseerde instructie of voorlichting te volgen;
 • Melden van gevaarlijke situaties;
 • De werkgever en andere deskundige personen waaronder de preventiemedewerker, de bhv’er, de arbodienstverlener (arbodienst of externe deskundige) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Al deze zaken kan je ook lezen op de site http://www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

arboportaal SZW wetgeving arbowet arbeidsomstandighedenwet

De laatste versie van de Arbeidsomstandighedenwet kan men vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346.