Direct naar de inhoud.

Plan van Aanpak

5xbeter verbeterpunt Arbowet arbo metaalindustrie rie arbocatalogusNa het opstellen van een RI&E dient er een Plan van Aanpak worden opgesteld. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om de geïnventariseerde risico’s te reduceren of te beheersen. Tevens staat in het Plan van Aanpak aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden, de verantwoordelijke en het budget.

Vervolgens dient de werkgever natuurlijk daadwerkelijk actie te ondernemen om de gesignaleerde tekortkomingen op gestructureerde wijze  aan te pakken. Hierbij dient de arbeid hygiënische strategie gevolgd te worden. Dit is een wettelijke verplichte volgorde om de risico’s weg te nemen. Deze volgorde ziet er als volgt uit:

  • Bronmaatregelen – Een werkgevers moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: een schadelijke stof vervangen door een minder schadelijke stof. (met name de stoffen die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid).
  • Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om de risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming bij bewegende delen of het plaatsen van een afzuiginstallatie.
  • Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: het verstrekken van gehoorbeschermers of veiligheidsschoenen.

Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectiedienst SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zal naar het Plan van Aanpak vragen wanneer zij langskomen voor een bezoek.

Prioriteiten

prio

Vaak is het niet mogelijk om alle risico’s tegelijk aan te pakken. Het is daarom verstandig een afspraak te maken met een gecertificeerde kerndeskundige. Zij kunnen vertellen welke maatregelen de meeste prioriteit hebben (bepaalde risico’s moeten direct opgelost worden omdat er wettelijke verlichtingen hieraan ten grondslag liggen, denk hierbij bijv. aan het voorkomen van valgevaar).  Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.16).  Het niet voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet kan resulteren in een boetebedrag. Hiervoor heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectiedienst SZW) een boetelijst opgesteld.  Voorbeeld: het niet melden van een melding plichtig ongeval bedraagt € 50.000.

De Jonge Safety kan u adviseren in de prioritering.

Het is verstandig om werknemers te vragen welke maatregelen zij het belangrijkst vinden. Zo worden zij betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid. Werknemers zullen in dan eerder meewerken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Een werkgever mag het Plan van Aanpak zelf opstellen. Het Plan van aanpak moet wel getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Het bedrijf blijft verantwoordelijk voor de juiste prioritering.