Direct naar de inhoud.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

risico RIE RI&E Arbo ArbeidsomstandighedenDe werkgever is verantwoordelijk voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt inzichtelijk aan welke gevaren de medewerkers worden blootgesteld. Na het opstellen van een Plan van Aanpak kan het bedrijf gestructureerd werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de risico’s  daardoor verkleinen of wegnemen. Tevens wordt de kans op arbeid gerelateerde ongevallen of gezondheidsklachten van de medewerkers hierdoor verminderd.

In de Arbowet artikel 5 staat aangegeven dat elke werkgever een RI&E dient te hebben. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert, de laatste jaren actief, of bedrijven een actuele RI&E en een basiscontract hebben.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie dient te bestaan uit:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Welzijn, (VGW)
  • De evaluatie van de risico’s.
  • De prioritering van de risico’s.
  • De omschrijving van de maatregelen welke genomen zullen gaan worden om het risico te beperken of te beheersen. Dit moet worden vermeld in een  Plan van Aanpak.

Verdiepende RI&E

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is in eerste instantie een globale inventarisatie van alle gevaren en risico’s. Hieruit kan blijken dat een nadere verdiepende inventarisatie nodig is. Een nadere specifieke inventarisatie is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor de volgende onderwerpen:

  • Geluid
  • Gevaarlijke Stoffen
  • Welzijn
  • Machineveiligheid
  • Biologische Factoren
  • Trillingen.

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie dient ook aandacht worden besteed aan bijzondere categorieën werknemers, zoals jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere werknemers, werknemers tijdens de lactatie en werknemers met een arbeidshandicap of werknemers die gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid zijn

In de gewijzigde Arbowet (vanaf 1-7-2017) staat aangegeven dat elk bedrijf een basiscontract afgesloten moet hebben. Of via een gecertificeerde arbodienst of via individuele contracten met kerndeskundigen. Deze wijzing houdt ook in dat medewerkers in de gelegenheid moeten worden gesteld dat zij contact kunnen opnemen met de Bedrijfsarts (BIG-geregistreerd), interne of externe preventiemedewerker of met de overige kerndeskundigen.

Actualiteit RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet worden aangepast als de opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden, of werkomstandigheden, of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. M.a.w. de RI&E dient actueel te zijn. Dat houdt in dat de RI&E meestal om de 4 jaar geactualiseerd dient te zijn.  In de Branche specifieke Arbocatalogus kan een herhalingsfrequentie vermeld staan. Dit kan per branche verschillen.

Let op:  COVID-19 en thuiswerken moet een verplicht onderdeel van de RI&E zijn. (m.a.w. hoe zijn de aanbevelingen van het RIVM in het bedrijf geïmplementeerd). Dit heeft te maken dat het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangevuld met extra artikelen ter bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Zie hiervoor het Staatsblad nr. 483 van 2020,  Staatsblad 2020, 483

Arbocatalogus

Veel branches hebben hun eigen Arbocatalogus opgesteld. In deze Arbocatalogussen zijn praktische oplossingen genoemd die specifiek passen bij de branche. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectiedienst SZW) beschouwd deze Arbocatalogussen als wetgeving. Bij het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt door ons standaard gecontroleerd of er voldaan wordt aan de Arbocatalogus.  Goedgekeurde Branche RI&E zijn te vinden op de site www.rie.nl.  Bedrijven waar < 25 werknemers werkzaam zijn en waarbij een goedgekeurde Branche RI&E is gebruikt dient niet getoetst te worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Het opstellen van een RI&E is altijd maatwerk, daardoor is het niet mogelijk een standaardtarief te hanteren. De kosten voor het uitvoeren van een RI&E hangen af van o.a. het aantal medewerkers, de aard van de werkzaamheden en de hoeveelheid locaties. Stuur voor meer informatie, een mail naar info@dejongesafety.nl of bel met Tonnie de Jonge  06-22309398. In alle gevallen zijn wij goedkoper dan een gecertificeerde Arbodienst.

start Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE Arbo Arbeidsomstandigheden toetsing SZW

VCA

De Arbowet vereist een globale RI&E. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn moesten volgens de oude normen ook een functiegerichte RI&E hebben. Een functie RI&E omvat van alle risicovolle functies de gevaren, de risico’s en de genomen maatregelen. De functie RI&E heeft raakvlakken met de Taak Risico Analyse en de daarbij verplicht te dragen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). Een voorbeeld van een functie RI&E is te downloaden: functie rie monteur. Wij kunnen zo’n functiegerichte RI&E voor u opstellen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen gratis ter beschikking worden gesteld, dit geldt natuurlijk ook als je werkt voor een Arbeidsbureau. zie: Beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Arboportaal

VCA certificatie (VCA* en VCA**)

VCA gecertificeerde bedrijven (VCA* en VCA**) dienen een Veiligheid- en Gezondheidsfunctionaris te hebben.  Deze functionaris moet minimaal een MVK-er zijn. Maar waarom zou u niet kiezen voor een Hogere Veiligheidskundige van De Jonge Safety.

Indien VCA gecertificeerde bedrijven deze medewerker niet zelf in huis heeft kan men deze inhuren. Door middel van jaarcontracten kunnen wij u hierin ondersteunen. Om de prijs hoeft u het niet te laten, informeer eens naar de mogelijkheden.

De Jonge Safety kan u ondersteunen bij het uitvoeren van al deze taken