Direct naar de inhoud.

Voorlichting

toolbox voorlichting VCA powerpoint pdf word handout posterPersoneel moet voorgelicht worden over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Voorlichting sessies worden ook wel Toolboxen genoemd. Alle medewerkers zijn verplicht actief deel te nemen aan deze toolboxen.

Eisen voorlichting

De werkgever dient behalve voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de medewerkers ook te wijzen op de maatregelen die genomen zijn om risico’s tijdens zijn werkzaamheden te voorkomen of te beperken. Dit staat vermeld in de Arbowet in artikel 8. Zie: Arbeidsomstandighedenwet artikel 8

Voorlichting moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Voorlichting moet worden afgestemd op de uitkomsten van de RI&E.
 • Voorlichting en instructie  moet worden aangepast als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 • Er moet extra aandacht worden geschonken aan jonge werknemers (jonger dan 18 jaar).
 • Werknemers moeten worden gewezen op de gebruiksaanwijzing van Arbeidsmiddelen en zijn PBM’s.
 • Leidinggevenden moeten toezien op het juiste gebruik van deze PBM’s.
 • Werknemers moeten worden gewezen op het gevaar van machines in zijn directe omgeving, ook als ze geen gebruik maken van deze machines.

Per branche verschillend

Voorlichting moet worden afgestemd op de functie en de branche waarin de werknemer werkzaam is. Als werknemers worden blootgesteld aan schadelijk geluid dan moet de voorlichting gaan over:

 • De gevaren voor het gehoor als gevolg van blootstelling aan schadelijk geluid.
 • Wet- en regelgeving m.b.t. schadelijk geluid.
 • De te nemen maatregelen bij een te hoge geluidsbelasting.
 • Wanneer de PBM’s gedragen dienen te worden.
 • De wijze waarop de PBM’s gebruikt moeten worden.
 • Wanneer er een audiometrisch onderzoek wordt aangeboden.

Overige aandachtspunten voorlichting

Naast de branche en/of functiegerichte risico’s staan er in het Arbeidsomstandighedenbesluit onderwerpen vermeld waarover verplicht, indien van toepassing, voorlichting gegeven dient te worden.

Dit zijn volgende onderwerpen (artikelnummer van het Arbobesluit staat tussen haakjes):

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (2.15)
 • Werken met gevaarlijke stoffen (4.10d)
 • Biologische agentia (4.102)
 • Fysieke belasting (5.5)
 • Lawaai (6.11)
 • Trillingen (6.11d)

De werkgever moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie heeft plaats gevonden en dat de werknemers het begrepen hebben. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het stellen van controle vragen aan het eind van de presentatie.

Ook dient de werkgever aantoonbaar bij te houden wat het onderwerp was, wie de instructie heeft gegeven en wie hierbij aanwezig was. (getekende presentielijst).

Daarnaast dient de werknemer actief deel te nemen aan deze instructie, zie: Arbowet artikel 11 lid d.

Bedrijven met een VCA* certificaat dienen minimaal 4x per jaar voorlichting te geven. Bedrijven met een VCA** certificaat dienen dit 11x per jaar te geven.

Eenmalige voorlichting en instructie is niet effectief. Regelmatig opfrissen is belangrijk.

In onze database staan ca. 100 toolboxen en tevens tientallen PowerPoint-presentaties. Deze toolboxen of presentaties kunnen wij voorzien van uw logo. In de Powerpoint presentaties zijn vaak video’s verwerkt die u kunt gebruiken om de boodschap te verduidelijken. Van elke presentatie kan een bijpassend poster gemaakt worden. Kijk op de download pagina om enkele voorbeelden te zien.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

database logo toolbox