Direct naar de inhoud.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

risico RIE RI&E Arbo ArbeidsomstandighedenDe primaire verantwoordelijkheid voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een goed arbobeleid te kunnen voeren moet de werkgever een actueel overzicht hebben van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak kan het bedrijf gestructureerd alle risico’s oplossen en/of verkleinen. Hierdoor wordt de kans op arbeid gerelateerde ongevallen of gezondheidsklachten van de medewerkers tot een minimum te beperken.

In de Arbowet artikel 5 staat aangegeven dat elke werkgever een RI&E dient te hebben. De inspectie SZW controleert, de laatste jaren actief, of bedrijven een actuele RI&E en een basiscontract hebben.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie dient te bestaan uit:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Welzijn, (VGW)
  • De evaluatie van de risico’s.
  • De prioritering van de risico’s.
  • De omschrijving van de maatregelen welke genomen zullen gaan worden om het risico te beperken of te beheersen. Dit moet worden vermeld in een  Plan van Aanpak.

Verdiepende RI&E

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is in eerste instantie een globale inventarisatie van alle gevaren en risico’s. Hieruit kan blijken dat een nadere verdiepende inventarisatie nodig is. Een nadere specifieke inventarisatie is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (soms) verplicht voor de volgende onderwerpen:

  • Geluid
  • Gevaarlijke Stoffen
  • Welzijn
  • Machineveiligheid
  • Biologische Factoren
  • Trillingen.

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie dient daarnaast ook aandacht worden besteed aan bijzondere categorieën werknemers, zoals werknemers jonger dan 18 jaar (jeugdigen), zwangere werknemers, werknemers tijdens de lactatie en werknemers met een arbeidshandicap of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld dat zij contact op kunnen nemen met de Bedrijfsarts (BIG-geregistreerd), interne of externe preventiemedewerker en kerndeskundigen. Dit is een onderdeel van de wijziging van de Arbowet ( 1 juli 2017). In de gewijzigde Arbowet staat tevens aangegeven dat elk bedrijf de beschikking moet hebben over een basiscontract.

Actualiteit RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie moet worden aangepast als de opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Meestal is dat ca. 1x per 4 jaar. In de Branche specifieke Arbocatalogus kan deze herhalingsfrequentie vermeld staan. Dit kan per branche verschillen.

Let op:  I.v.m. corona (COVID-19) moet dit onderwerp incl. thuiswerken een verplicht onderdeel van de RI&E zijn. (m.a.w. hoe zijn de aanbevelingen van het RIVM in het bedrijf geïmplementeerd. Dit heeft te maken dat het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangevuld met extra artikelen ter bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Zie hiervoor het Staatsblad nr. 483 van 2020,  Staatsblad 2020, 483

Arbocatalogus

Veel branches hebben hun eigen Arbocatalogus opgesteld. Meestal zijn er in deze Arbocatalogussen praktische oplossingen genoemd die specifiek passen bij de branche. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Arbeidsinspectie een Inspectiedienst SZW) beschouwd deze Arbocatalogussen als wetgeving. Bij het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie moet gecontroleerd worden of er voldaan is aan de eisen die gesteld zijn in deze Arbocatalogus.  Deze controle wordt standaard door ons uitgevoerd. Goedgekeurde Branche RI&E zijn te vinden op de site www.rie.nl. Bedrijven < 25 werknemers waarvan de RI&E aan de hand van een Branche RI&E zijn uitgevoerd hoeft niet getoetst te worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Het opstellen van een RI&E is altijd maatwerk, daardoor is het vrijwel onmogelijk een standaardtarief te hanteren. De kosten hangen af van o.a. het aantal medewerkers, en de aard van de werkzaamheden en de hoeveelheid locaties. Stuur voor meer informatie, een mail naar info@dejongesafety.nl of bel met Tonnie de Jonge mobiel nr. 06-22309398. In alle gevallen zijn wij goedkoper dan een gecertificeerde Arbodienst.

start Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE Arbo Arbeidsomstandigheden toetsing SZW

VCA

De Arbowet vereist een globale RI&E. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn moesten volgens de oude normen ook een functiegerichte RI&E hebben. Deze functie RI&E is niet meer verplicht. Een functie RI&E omvat van alle risicovolle functies de gevaren, de risico’s en de genomen maatregelen. De functie RI&E heeft raakvlakken met de Taak Risico Analyse en de daarbij verplicht te dragen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). Een voorbeeld van een functie RI&E is te downloaden: functie rie monteur. Wij kunnen zo’n functiegerichte RI&E voor u opstellen.

VCA certificatie (VCA* en VCA**)

Een verplicht onderdeel voor VCA gecertificeerde bedrijven (VCA* en VCA**) is de invulling van de functie veiligheid- en gezondheidsfunctionaris (V&G functionaris). Deze functionaris moet beschikken over een deskundigheid, minimaal op Middelbaar Veiligheidskundige niveau (MVK). Maar waarom zou u niet kiezen voor een Hogere Veiligheidskundige van De Jonge Safety.

Indien VCA gecertificeerde bedrijven deze deskundigheid niet zelf voorhanden hebben is men aangewezen op externe ondersteuning waar de benodigde deskundigheid wel voorhanden is. Door middel van jaarcontracten kunnen wij u hierin ondersteunen. Om de prijs hoeft u het niet te laten, informeer eens naar de mogelijkheden.

De Jonge Safety kan u ondersteunen bij het uitvoeren van al deze taken